2022 Ljubljana, Slovenia

IV-37 Wojciech Krzyzanski
Pharmacodynamic age structured population model for cell trafficking
Thursday 15:00-16:30