2022 Ljubljana, Slovenia

III-50 Maria Luisa Sardu
Establishing correlates of protection for herpes zoster infection via MBMA analysis
Thursday 09:50-11:20